Programa

 

1er. Curso.( Fundamentos de la M.T.Ch. y Anatomo-fisiologia de la Acupuntura)

 

 

Objetivos:

 

     1. Teoria

-Conocimientos básicos de los orígenes de la Medicina Tradicional   China  (M.T.Ch.) y  su evolución.

- Conocimiento de los principios básicos de las teorías de la M.T.Ch.

- Conocimiento de las bases anatomo-fisiologicas  y mecanismos de acción de la                acupuntura.

- Localización, descripción anatómica, función, indicaciones, técnica de aplicación y               manipulación de los meridianos y sus puntos.

 

            2. Práctica:

- Conocimiento y localización de los puntos de acupuntura.

- Introducción a la técnica de inserción y manipulación de la aguja filiforme y otras                        técnicas.

 

            Horas lectivas:

 

- 31 créditos: 30 (196 teóricas y 104 prácticas) y 1 crédito (memoria-proyecto).

(14 h/ fin de semana x 14 f.s

 

           Contenidos:

 

BLOQUE A:(110 h.(t) + 52 (p))

            1. Teoría:

- Conocimientos básicos de los orígenes de la Medicina Tradicional China  (M.T.Ch.) y                 su evolución.

- Conocimiento de los principios básicos de las teorías de la M.T.Ch.

- Conocimiento de las bases anatomo-fisiologicas  y mecanismos de acción de la                acupuntura.

- Localización, descripción anatómica, función, indicaciones, técnica de aplicación de los meridianos y sus puntos.

 

            2. Práctica:

- Conocimiento y localización de los puntos de acupuntura.

1. Historia de la Medicina Tradicional China y la Acupuntura. Definición: (5 horas)

            Orígenes. Referencia histórica y desarrollo

            Introducción a la Acupuntura. Situación de la Acupuntura en el mundo. Características básicas de la M.T.Ch.: Concepto del organismo como un todo y diagnostico y tratamiento basado en el análisis completo de síntomas y signos.

            Situación  médico-legal de su práctica.

2. Teorías básicas de la Medicina Tradicional China: (20 horas)

            - Teoría del yin-yang. Concepto. Contenidos. Principios de aplicación de la teoría del yin-yang (oposición, interdependencia, crecimiento y decrecimiento, intertransformación e infinita divisibilidad). Aplicación práctica de la teoría del yin-yang (estructura corporal, funciones fisiológicas, cambios patológicos, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades). (3 horas)

            - Teoría de los cinco elementos (wu xing). Conceptos básicos. Características. Clasificación de los fenómenos relativos a la teoría. Principios de aplicación: generación - dominancia y exceso de dominancia – contradominancia. Aplicación práctica en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. (3 horas)

            - Teoría de los órganos Zhang-Fu. Introducción. Descripción de los órganos Zhang y sus funciones (Corazón, Bazo, Pulmón, Riñón, Hígado y Pericardio). Relación de los órganos Zhang entre sí. Descripción de los órganos  Fu y sus funciones (Intestino delgado, Intestino grueso, Vejiga, Estómago, Vesícula biliar y Sam jiao). Relación de los órganos Fu entre sí. Descripción y funciones de los órganos Fu-extraordinarios (Vesícula biliar, útero, cerebro, médula, hueso, vasos). Relación entre los órganos Zhang, Fu y Fu-extraordinarios. (10 horas)

            -  Qi (energía): Definición, formación, funciones, movimiento y clasificación (yangqi, yinqi, yuanqi, zongqi, yingqi, zhonqi y weiqi). Xue (sangre): Definición, formación, funciones y circulación. Jing (esencia). Shen (espíritu). Jinye (líquidos corporales): Concepto, formación, distribución  funciones y excreción. Relación entre, Qi, Xue, Jinye, Jing y Shen (4 horas)

3.Meridianos y puntos:( 25 horas)

            - Teoría general de los meridianos y colaterales (Jing-luo). Clasificación:  los 12 regulares (jingmai), los 8 meridianos extraordinarios (qijingmai), los 15 colaterales (luomai), los 12 divergentes (jingbie), las 12 regiones tendino-musculares (jinjing) y las 12 regiones tendino-cutaneas (pibu). (2 horas)

            - Los meridianos regulares: leyes de la dirección de circulación y aplicación de los meridianos en M.T.Ch.. (3 horas)

            - Los acupuntos (xuedao).(5 horas).

            - Definición y estructura anatómica del punto. (1 h.)

            - Clasificación general (puntos esenciales, puntos extrameridianos y puntos ashi). Puntos de los meridianos regulares o esenciales: cinco puntos shu - antiguos, puntos shu - espalda, puntos mu - frontales, puntos yuan - fuente, puntos xi - hendidura, puntos luo - conexión, puntos confluencia  (bamai jiao huixue) y puntos influencia (bahuixue) y puntos he - mar inferiores. Método de localización de los puntos. (4 h.)

 4. Estudio de los meridianos regulares ( jingmai). Trayectos interno y externo, funciones generales e indicaciones de los meridianos. Puntos de los meridianos regulares (xuedao): nomenclatura, localización, descripción anatómica, funciones, indicaciones, asociaciones y técnica de cada uno de los puntos. (60 horas)

PULMÓN - Shoutaiyin

ZhongFu  ;Yunmen  ;TianFu  ;XiaBai ;Chize  ;KongZui  ;LieQue  ;JingQu  ;TaiYuan ; Yuji ; ShaoShang *

INTESTINO GRUESO -Shouyangming

ShangYang ; ErJian ; SanJian ; HeGu ; YangXi ; PianLi ; WenLiu ; XianLiu ; XianLian; ShangLian; ShouSanLi  ;QuChi  ;ZhouLiao  ;ShouWuLi ;BiNao ; JianYu ; JuGu  ;TianDing ;FuTu  ;HeLiao ;YingXiang

ESTÓMAGO - Zuyangming

ChengQi; SiBai; JuLiao; DiCang; DaYing; JiaChe; XiaGuan ; TouWei ; RenYing; ShuiTu; QiShe; QuePen; QiHu; KuFang; WuYi; YingChuang; RuZhong; RuGen; BuRong; ChengMan; LiangMen; GuanMen; TaiYi; HuaRoumen; TianShu; WaiLing; DaJu; ShuiDao; GuiLai ; QiChong ; BiGuan ; FuTu ; YinShi; LiangQiu ; DuBi ; ZuSanLi ; ShangJuXu ; TiaoKou ; XiaJuXu ; FengLong ; JieXi ; ChongYang ; XianGu ; NeiTing ; LiDui

BAZO - Zutaiyin

YinBai ; DaDu ; TaiBai; GongSun; ShangQiu; SanYinJiao; LouGu; DiJi; YinLingQuan; XueHai; JiMen; ChongMen; FuShe; FuJie; DaHeng; FuAi; ShiDou; TianXi; XiongXiang; ZhouRong; DaBao

CORAZÓN - Shoushaoyin

JiQuan ; QingLing; ShaoHai; LingDao; TongLi; YinXi; ShenMen; ShaoFu; ShaoChong

INTESTINO DELGADO - Shoutaiyang

ShaoZe; QianGu; HouXi; WanGu; YangGu; YangLao; ZhiZheng; XiaoHai; JianZhen; NaoShu; TianZong; BingFeng; QuYuan; JianWaiShu; JianZhongShu; TianChuang; TianRong; QuanLiao; TingGong

VEJIGA - Zutaiyang.

JingMing; ZanZhu; MeiChong; QuChai; WuChu; ChengGuang; TongTian; LuoQue; YuZhen; TianZhu; DaZhu; FengMen; FeiShu; JueYinShu; XinShu; DuShu; GeShu; GanShu; DanShu; PiShu; WeiShu; SanJiaoShu; ShenShu; QiHaiShu; DaChangShu; GuanYuanShu; XiaoChangShu; PangGuanShu; ZhongLuShu; BaiHuanShu; SangLiao; CiLiao; ZhongLiao; XiaLiao; HuiYang; ChengFu; YinMen; FuXi; WeiYang; WeiZhong; FuFen; PoHu; GaoHuangShu; ShenTang; YiXi; GeGuan; HunMen; YangGang; YiShe; WeiCang; HuangMen; ZhiShi; BaoHuang; ZhiBian; HeYang; ChengJin; ChengShan; FeiYang; FuYang; KunLun; PuShen; ShenMai; Zu-JinMen; JingGu; ShuGu; TongGu; ZhiYin

RIÑÓN - Zushaoyin

YongQuan; RanGu ; TaiXi ; Dazhong; ShuiQuan; ZhaoHai; FuLiu; JiaoXin; ZhuBin; YinGu; HengGu; DaHe; QiXue; SiMan; ZhongZhu; HuangShu; ShangQu; ShiGuan; YinDu; TongGu (de abdomen); TouMen; Bulang; ShenFeng; LingXu; ShenCang; YuZhong; ShuFu.

PERICARDIO - Shoujueyin

TianChi; TianQuan; QuZe; XiMen; JianShi;NeiGuan; DaLing; LaoGong;  ZhongChong

SAN JIAO - Shoushaoyan

GuanChong; YenMen; ZhongZhu; YangChi; WaiGuan; ZhiGou; HuiZong; SanYangLuo; SiDu; TianJing; QinGlengYuan; XiaoLuo; NaoHui; JianLiao; TianLiao; TianYou; YiFeng; QiMai; LuXi; JiaoSun; ErMen; ErHeLiao; SiZhuKong

VESICULA BILIAR - Zushaoyang

TongZiliao; TingHui; ShangGuan; HanYan; XuanLu; XuanLi; QuBin; ShuaiGu; TianChong; FuBai; QiaoYin (de la cabeza); WanGu (de la cabeza); BenShen, YangBai; LinQi (de la cabeza); MuChuang; ZhengYing; ChengLing; NaoKong; FengChi; JianJing; YuanYe; ZheJin; RiYue; JingMen; DaiMai; WuShu; WeiDao; Juliao (del femur); HuanTiao; FengShi; ZhongDu (del Femur); XiYangGuan; YangLingQuan; YangJiao; WaiQiu; GuangMing; YangFu; XuanZhong; QiuXu; Zu LinQi; DiwuHui; XiaXi; QiaoYin

HIGADO - Zujueyin

DaDun; XingJian; TaiChong; ZhongFeng; LiGou; Zu ZhongDu; XiGuan*; QuQuan; YinBao; WuLi (del Femur); YinLian; JiMai; ZhangMen; QiMen

 

 

Prácticas: 52 horas

 

 

BLOQUE B (86 h. (t)+ 52 h (p)+ 10 (pi))

 

            1. Teoria:

- Técnicas de aplicación y manipulación de los meridianos y sus puntos.

- Teorías de los microsistemas.

 

            2. Pràctica:

- Introducción a la técnica de inserción y manipulación de la aguja filiforme y otras                        técnicas.

- Realización de Memoria-Proyecto.

 

1.-Estudio de los meridianos extraordinarios (qijingmai): Dumai (vaso gobernador), Renmai (vaso concepción), chongmai, daimai, yinweimai, yangweimai, yinqiaomai y yangqiaomai: trayectos interno y externo, funciones generales e indicaciones. Puntos de los meridianos Dumai y Renmai: nomenclatura, localización, descripción anatómica, funciones, asociaciones y técnica de aplicación. (15 horas)

VASO GOBERNADOR- DuMai.

ChangQiang*; YaoShu*; YaoYangGuan*; MingMen*; XuanShu; JiZhong; ZhongShu; JinSuo*; ZhiYang*; LingTai; ShenDao*; ShenZhu*; TaoDao*; DaZhui*; YaMen*; FengFu*; NaoHu*; QiangJian; HouDing*; BaiHui*; QianDing; XinHui; ShangXing*; ShenTing*; SuLiao; RenZhong*; DuiDuan; YinJiao (de la boca)

VASO CONCEPCIÓN-RenMai

HuiYin*; QuGu; ZhongJi*; GuanYuan*; ShiMen*; QiHai*; YinJiao*; ShenQue*; ShuiFen*; XiaWan*; JianLi*; ZhongWan*; ShangWan*; JuQue*; JiuWei*; ZhongTing; ShanZhong; YuTang; ZiGong (del pecho); HuaGai; XuanJi; TianTu*; LianQuan*; ChengJiang*

 

2.-Puntos extraordinarios y puntos experiencia: nomenclatura, localización, descripción anatómica, indicaciones y técnica. (5 horas)

 

3. Material y técnica de la acupuntura: (46 horas)

            - Instrumentos de acupuntura. Agujas antiguas ( chan, yuan, ti, ferg, bi, yuan-li, hao, chang y da). Aguja filiforme: forma, longitud y diámetro. (1 hora)

            - Técnica de punción con aguja filiforme: preparación del paciente, inserción de la aguja, ángulo y profundidad, sensación del qi, promoción del qi, técnicas de tonificación y sedación y retención y retirada de la aguja. (8 horas)

            - Yatrogenia y complicaciones de la punción con aguja filiforme: shock, aguja doblada, aguja fijada, aguja rota, hematomas y neumotorax. Precauciones ante la punción con aguja filiforme. (1 hora)

            - Métodos preventivos en la esterilización y uso del material de Acupuntura. Prevención biológica.( 2 h.).

            - Introducción general a otras técnicas de tratamiento. Aguja de tres caras. Aguja intradermica. Martillo de Flor de ciruelo. (1 hora)

            - Moxibustión: introducción, material, tipos, técnicas, indicaciones y precauciones. (5 horas)

            - Sangría y ventosa. (1 hora)

            -Electroacupuntura. Incluido electroterapia de Voll. (8 horas).

                        Bases del electroestimulador. (1 h.)

                        Técnica y aplicación clínica de la electroacupuntura (1h.)

                        Introducción a la electroterapia de Voll. (6 h.)

            - Erzhen Liao Fa: escuela francesa. (19 horas)

            - Anatomía de la oreja (1 h.).

            - Descripción de los puntos, indicaciones y aplicación de la técnica. (18 h.)

4 Otras Técnicas terapeuticas: (12 horas)

            - Erzhen Liao Fa: escuela china(2 horas)

            - Touzhen Liao Fa. (4 horas)

            - Anatomía de las áreas corticales. (1 h.)

            - Localización de las áreas en craneopuntura, indicaciones y

                aplicación de la técnica (3 h.).

            - Desbloqueo de puntos gatillo.(4 horas)

            - Definición de “Punto Gatillo”

            - Localización de los principales PG.; descripción de las técnicas de desbloqueo y  aplicación clínica en diferentes patologías. Tratamiento de los puntos Ashi. (3 horas)

            - Acupuntura Transfixiante  (2 horas)

5 Acupuntura veterinaria: (5 horas)

                        Introducción.(1 h.).

                        Aplicación investigadora. (1 h.).

                        Aplicación clínica (3 h.)

6. Escuela Coreana de Las constituciones. (3 h)

 

Prácticas:52 horas (42 +10).

 

 

2º Curso (Patología, semiología, propedéutica  y terapéutica de la acupuntura).

 

 

Objetivos:

                       

                        1.Teoria         

- Obtención de los conocimientos etiopatogénicos y fisiopatológicos de la M.T.Ch..

- Obtención de los conocimientos de propedéutica y semiología médica de la M.T.Ch.

- Obtención de los conocimientos sobre la prevención de las enfermedades y los                   principios fundamentales del tratamiento en M.T.Ch.

- Profundización en el conocimiento de otras técnicas terapéuticas relacionadas con                   la acupuntura.

- Obtención de los conocimientos de los diferentes cuadros clínicos, diagnostico                diferencial, principios de tratamiento y aplicación del mismo en los 

               suceptibles de ser tratados con acupuntura.

 

                        2. Práctica

- Dominio de la historia clínica y de la exploración en M.T.Ch.

- Diagnostico y seguimiento de pacientes en clínica (tutelados).

- Adquisición de habilidades técnicas y terapéuticas aplicadas a la clínica (tutelados).

 

                      Horas lectivas:

 

            32 créditos: 30 (201 teóricas y 99 prácticas) y 2 créditos (memoria-proyecto)..(14 f.s./ 14h.15’ x f.s.)

 

Contenidos:

 

BLOQUE C: (101 h. (t) + 50 h (p))

 

                        1.Teoria

- Obtención de los conocimientos etiopatogénicos y fisiopatólogicos de la M.T.Ch..

- Obtención de los conocimientos de propedéutica y semiología médica de la M.T.Ch.

- Obtención de los conocimientos sobre la prevención de las enfermedades y los                   principios fundamentales del tratamiento en M.T.Ch.

 

                        2. Práctica

- Dominio de la historia clínica y de la exploración en M.T.Ch.

- Diagnostico y seguimiento de pacientes en clínica (tutelados).

 

1. Bases anatomo-fisiológicas y mecanismos de acción de la acupuntura:( 5 horas)

            - Bases embriológicas y anatómicas de la acupuntura. Bases neuroquímicas de la acupuntura. Bases inmunológicas de la acupuntura.(9 h.)

            - Líneas de investigación en acupuntura: publicaciones y grupos de trabajo. (1 h.)

 

2. Etiología: (10 horas)

            - Concepto de enfermedad en M.T.Ch. Clasificación de los Factores patógenos.(1 h.)

            - Factores patógenos exógenos (liu yin).  Feng (viento): introducción, naturaleza, carácter  y síndromes. Han (frío): introducción, naturaleza, carácter y síndromes. Shu (calor de verano): introducción, naturaleza, carácter y síndromes. Shi (humedad): introducción, naturaleza, carácter y síndromes. Zao (sequedad): introducción, naturaleza, carácter y síndromes. Huo-Re (fuego-calor): introducción, naturaleza, carácter y síndromes. (3 h.)

            - Factores patógenos endógenos. Los siete factores emocionales (qi qing). Relación de la mente con los órganos internos (zhang). Características especificas de los factores emocionales: Xi (alegría), Nu (ira), You (ansiedad), Si (meditación), Bei (tristeza), Kong (miedo)y Jing (terror).(3 h.)

            - Flema (tanyin):  definición, metabolismo del agua, componentes de la flema, clasificación y síndromes. Estasis de sangre (yuxue): causas, síntomas y tratamiento. Comida inapropiada. Exceso de trabajo y de descanso. Traumatismos. Factor pestífero. (3 h.)

 

3. Patogénia: (2 horas)

            - Producción de las enfermedades. Lucha entre zhengqi y xieqi. Patologías por exceso (shi). Patologías por deficiencia (xu). Desequilibrio yin-yang. Alteración de la función ascenso-descenso.

 

4.Diagnóstico en M.T.Ch.: (20 horas)

            - Clasificación de los cuatro métodos diagnósticos.

            - Observación: expresión, color y lustre, excreciones y secreciones, apariencia y lengua.  Observación de la lengua: introducción, método general de observación de la lengua, cuerpo de la lengua (color, forma y movimiento), saburra (tamaño, hidratación, adhesión y cantidad) e interpretación. (15 h.)

            - Auscultación y olfación: introducción. Auscultación: habla, respiración, hipo, eructo y tos. Olfación: aliento y excretas. (2 h.)

            - Interrogatorio: introducción. Frío-calor. Sudor-transpiración. Alimentación. Orina y heces. Dolor. Menstruación y leucorrea.(3 h.)

            - Palpación: introducción. Temperatura del paciente. Masas y tumoraciones. Presión de los puntos. Pulsos (Qiezhen): introducción y clasificación. Pulso Pien (cabeza, mano y pie). Pulso de “las tres regiones”: Renying, cunkou y fuyang. Pulso Cunkou: introducción, localización, método, presión, precauciones. Pulso normal y fanguanmai. Pulsos anormales (bingmai): Fumai (superficial), chenmai (profundo), chimai (lento o retardado), shumai (ràpido), xumai (debil o deficiencia), shi (fuerte o en exceso), xianmai (cuerda), huamai (resbaladizo), ximai (filiforme), cumai (corto), jiemai (áspero) y daimai (intermitente). Pulsos “mezclados”. (5 h.)

 

5. Diferenciación de los síndromes:(45 horas)

            - Diferenciación de los síndromes según los “ocho principios” (bagang bianzheng). Categorías y clases de enfermedades. Clasificación. Biao-li (externo-interno). Han-re (frio-calor). Xu-shi (deficiencia exceso). Yin-yang. Síndromes de la interelación de todos los principios.( 6 h.)

            - Diferenciación de los síndromes según qi, xue, jing (esencia) y  jinye (líquidos corporales). Introducción. Diferenciación de los síndromes de qi:  xu-qi (deficiencia de qi),  qixian (hundimiento de qi),  qizhi (estancamiento de qi) y qini (inversión de la dirección del qi). Diferenciación de los síndromes de xue: xue-xu (deficít de sangre), xuezhi (estasis de sangre) y xue-re (calor en sangre). Diferenciación de los síndromes mezclados: qizhi-xuezhi (estancamiento de qi y xue), qixu-xuexu (deficít de qi y xue). Diferenciación de los síndromes de jinye: jinye-xu (deficiencia de los líquidos corporales), retención de jinye y agua. Tan (flema): tipos de síndromes por flema. (6 h.)

            - Diferenciación de los síndromes según los Zhang-fu: etiología, enfermedad en medicina occidental, clínica, análisis, principio de tratamiento, puntos seleccionados, método y ejemplos, en cada uno de los síndromes. Síndromes de Corazón e I. delgado. Deficiencia de qi y de yang de Corazón. Deficiencia de xue y yin de Corazón. Estancamiento y obstrucción de sangre de Corazón. Ascenso de fuego del Corazón. Fuego-flema que perturba al Corazón. Flemas que alteran la mente. Calor de Corazón que afecta a I. delgado. Síndromes de Hígado y V. biliar. Estancamiento de qi de Hígado. Hiperactividad de yang de Hígado. Ascenso de fuego de Hígado. Movimiento interno de viento de Hígado. Humedad-calor de Hígado y V. biliar. Estasis de frío en el meridiano de Hígado. Insuficiencia de sangre de Hígado. Síndromes de Bazo y Estómago. Deficiencia de qi y yang de Bazo. Bazo no controla la sangre. Hundimiento del qi de Bazo. Frío-humedad de Bazo. Retención de comida en Estómago. Síndromes de Pulmón e I. grueso. Deficiencia de qi de Pulmón. Deficiencia de yin de Pulmón. Ataque al pulmón por viento-frío. Flema-humedad de Pulmón. Humedad-calor en I.grueso. Síndromes de Riñón y Vejiga. Introducción. Deficiencia de yang de Riñón: deficiencia de fuego de la “puerta de la vida” , qi de Riñón sin consolidar, Riñón no puede captar qi e inundación de agua por deficiencia de Riñón. Deficiencia de yin de Riñón. Humedad-calor en Vejiga. Síndromes complejos.  (33 h.)

 

6.Introducción general al tratamiento acupuntural: (8 horas)

            - Aplicación clínica de los puntos específicos. Puntos yuan-fuente. Puntos Shu (espalda)- Mu (frontal). Puntos xi-hendidura. Puntos He-mar inferior (sha-hao). Puntos influencia. Puntos confluencia de los vasos maravillosos. Puntos cruce. Los “cinco puntos shu”. (2 h.)

            - Aplicación clínica de los “cinco puntos Shu”. Indicaciones. Método de aplicación: con el propio meridiano, madre-hijo de meridianos diferentes y combinación de ambos métodos.(2 h.)

            - Principio básico del tratamiento con acupuntura y moxibustión. Principio básico de combinación de puntos. Selección de puntos: dístales, locales y cercanos. Combinación de puntos: según la teoría de M.T.Ch., según teoría de medicina occidental y según enfermedades y síntomas. Método de combinación: puntos simétricos, externo-interno, anterior-posterior, superior-inferior, cruce, puntos de meridianos homónimos y puntos según síntomas y signos.(2 h.)

            - Selección de puntos experiencia.( 1 h.)

            - Acupuntura Relativa.(1 h.)

 

7.Miscelanea: (11 horas)

            - Requerimientos para la apertura de la clínica privada de acupuntura. Legislación comunitaria, nacional, autonómica y local. (3 h.).

            - Acupuntura y alimentación: (4 h.).

            - Constituciones: 4 h.

 

Prácticas: 50 horas

 

 

BLOQUE D: (100 h.(t) + 49 (p)+ 20 (pi))

 

                        1.Teoría

- Obtención de los conocimientos de los diferentes cuadros clínicos, diagnostico                diferencial, principios de tratamiento y aplicación del mismo en los 

               suceptibles de ser tratados con acupuntura.

 

                        2. Práctica

- Diagnostico y seguimiento de pacientes en clínica (tutelados).

- Trabajo de investigación.

 

1. Enfermedades susceptibles de ser tratadas con acupuntura: (78 horas)

            - Clínica, diagnóstico diferencial según la M.T.Ch.,  principio de tratamiento y aplicación terapéutica de las enfermedades incluidas en las siguientes especialidades:

                        Medicina de urgencia.(2 h.)

                        Enfermedades infecciosas.(2 h.)

                        Neurología.(5 h.)

                        Traumatología y reumatología.(8 h.)

                        Ginecología.(13 h.)

                        Aparato digestivo.(10 h.)

                        Psiquiatría.(5 h.)

                        Cardio-vascular.(5 h.)

                        Respiratorio.(8 h.)

                        Urología.(3 h.)

                        Endocrinología.(3 h.)

                        Dermatología.(5 h.)

                        Oftalmología. O.T.L.(2 h.)

                        Oncología.(2 h.)

                        Medicina Estética.(3 h)

                        Drogodependecias (2 h.)

2. Tratamiento del dolor y acupuntura:(22 horas)

            - Recuerdo embriológico y anatómico del Sistema nervioso. Recuerdo anatómico y fisiológico de las vías del dolor y mediadores químicos. Mecanismos de modulación del dolor. Valoración del síntoma dolor).( 16 h).

            - Bases neuroquímicas del tratamiento del dolor con acupuntura. Tratamiento del dolor con Acupuntura. Clínicas de dolor y acupuntura.(3 h.).

            - Introducción a la analgesia acupuntural quirúrgica.(3 h.).

 

Práctica:  69 horas (49 +20)

      Actualidad

Se está impartiendo el segundo curso de la XII edición 2015-2017

FECHAS MASTER 2015-2017

PRIMER CURSO

2015

23/24   octubre

6/7      20/21 noviembre

11/12   diciembre

2016

22/23   enero

5/6       19/20  febrero

18/19    marzo

1/2       15/16  abril

13/14    27/28 mayo

10/11    junio

SEGUNDO CURSO

2016

21/22    octubre

11/12    25/26 noviembre

16/17    diciembre

2017

13/14   enero

3/4      17/18 febrero

10/11   24/25 marzo

7/8       21/22 abril

5/6       19/20 mayo

2/3       17 junio

compartir

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Master Acupuntura Zaragoza